Lai nolādēta ir tā māja, kuru viesi neapmeklē; lai ir nolādēts tas ciemiņš, kas vakarā atnācis, no rīta nedodas prom.