Noteikumi

Vietnes lietotājs uzņemas atbildību par autortiesību ievērošanu, pārpublicējot informāciju no citiem avotiem.

Vietne neatbild par ierakstiem pievienotajiem komentāriem, kā arī patur tiesības izdzēst:
1. neētiskus komentārus
2. komentārus, kas rakstīti, slēpjoties zem cita cilvēka vārda
3. komentārus, kas satur reklāmu
4. cilvēka godu un cieņu aizskarošus komentārus
5. rasu un nāciju naidu veicinošus komentārus
6. komentārus, kas pārkāpj Latvijas likumdošanu

Iesūtot informāciju vietnē, jūs nododat visas tiesības šīs informācijas izmantošanā. Informācijas iesūtītājiem nav tiesību pieprasīt atlīdzību no vietnes uzturētājiem par iesūtītās informācijas izmantošanu.