Uzskati ir jāvērtē pēc tā, vai tie ir patiesi vai maldīgi, nevis pēc tā, vai tie ir krietni vai nekrietni.