Jēdziens neatkarība ir saistāms ar to pavadošām idejām: cieņu un tikumību. Savukārt jēdziens atkarība saistās ar pakļautības un samaitāšanas idejām.