Lai lietotu paša saprātu, ir nepieciešama apskaužama drosme.