Politika - māksla radīt faktus, jokojot pakļaut sev notikumus un cilvēkus. Pašlabums - tās mērķis, intriga - līdzeklis... Tai kaitēt var tikai krietnums.