Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, veikalnieciskums vajadzīgs ne mazāk par zināšanām.