Daudzi cilvēki ir godīgi patiecoties tam, ka ir muļķi.