Lai nodarbotos ar mākslu, ir jābūt brīvam no materiālām rūpēm.