Taisnīga cilvēka tikumiskie principi pilnībā spēj aizstāt likumus.