Kas prot savaldīt savas dusmas, nekad neko apkaunojošu neizdarīs.