Dzīve sastāv no šņukstiem, nopūtām un smaidiem, pie kam šņukstu ir daudz vairāk.