Mēs esam pietiekoši dievbijīgi, lai cits citu neieredzētu, bet nepietiekoši dievbijīgi, lai cits citu mīlētu.