Lai novērtētu kādu īpašību, kaut daļēji tai jāpiemīt arī pašam vērtētājam.