Taisnīguma, savstarpējas cieņas un uzticības jūtas, kas balstās uz vienādu tiesību atzīšanu, zaudē savu spēku pilsoņu karos, kur katra puse raugās uz otru kā noziedznieku un piesavinās sev tiesības to tiesāt.